Voorwaarden

*Al onze produkten worden geleverd met volledige kwaliteits/tevredenheids garantie !

Op aankopen bij ViaPrint Vianen zijn de volgende bepalingen van toepassing:


1. ALGEMEEN
Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten met derden.

2. AANBIEDINGEN
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3. PRIJZEN
3-1. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, inclusief omzetbelasting en exclusief verzending- en transportkosten.

3-2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactor, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor, aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van
prijsverhoging door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

4. VERZENDING
4-1. Verzending geschiedt steeds, ook bij franco levering, voor risico van de koper, tenzij wettelijk anders is bepaalt.
    ***Verzending naar ander afleveradres alléén onder vooruitbetaling.***


4-2. De keus van verzending en verpakking is aan ons.

4-3  Administratie/Verzendkosten

Voor alle verzendingen is uw bijdrage in de verzend-admin. kosten: (Geldt NIET voor zendingen naar buitenland)
    * Vooruitbetaling:  Geen verzendkosten 
    * Op rekening : € 7,50 (Geldt niet voor 1e bestelling, tel.nr. opgave vereist)
    * Rembours : € 14,00 (op speciaal verzoek)
    * Afhalen tot € 35,-- : € 1,50 (administratie kosten) (boven € 35,-- geen kosten)
    *Termijnbetaling (boven 45,-- Euro) : 3 maandelijkse termijnen, 1e termijn bij bestelling onder
      vooruitbetaling, verzend/admin. kosten altijd 15,-- Euro.     

5. LEVERING
5-1 Opgegeven levertijden zijn als streefdatum te beschouwen.

5-2 Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij recht op een nalevering termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatie schrijven van de koper.

5-3 Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaats vindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

6. OVERMACHT
6-1 Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhinderd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.

6-2 Onder overmacht is mede inbegrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAME
7-1 Reclames ter zake van leveranties dienen binnen 3 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.

7-2 Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.

7-3 Retourzendingen en reclames dienen altijd voldoende gefrankeerd retour gezonden te worden naar onze postbus.

8. BETALING
8-1 Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Eventuele vermelde korting voor contante betaling mag worden afgetrokken bij betaling binnen de gestelde termijn, behalve wanneer een of meer andere facturen nog niet zijn voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1 % voor elke maand of gedeelte daarvan, dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

8-2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15 % van de achterstallige hoofdsom met een minimum van
€ 113,45 en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter incasso hebben gegeven.

9. ZEKERHEID
9-1 Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst ten gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding, tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.

9-2 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Ingeval de koper jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in wel geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10. GESCHILLEN
9-1 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9-2 Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar wij gerechtigd zijn een geschil aan te brengen voor die rechter, die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van de vordering kennis te nemen.